สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    
     
     
     
     
     
  สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ    
     
     
     
     
     
 สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์    
- แผงวงจรควบคุมตำแหน่งของกระบอกสูบนิวเมติกส์ด้วยระบบควบคุมพีไอดีคอนโทรลเลอร์    
- แผงวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี    
- Position Control Ballscrew โดยใช้ PI Controller