ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
Advisor & Senior Lecturer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิตตะ
Advisor & Senior Lecturer
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
Advisor & Senior Lecturer
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
Senior Lecturer
อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์
Senior Lecturer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ
Senior Lecturer
อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
Lecturer & Researcher
อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์
Lecturer & Researcher
อาจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน
Lecturer & Researcher
อาจารย์โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
Lecturer & Researcher
อาจารย์เมธา อึ่งทอง
Lecturer & Researcher