ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
Advisor & Senior Lecturer
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
Senior Lecturer
อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์
Senior Lecturer