ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดี
อาจารย์สุทธิพันธ์ ขุนอินทร์
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล
อดีตอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ พรจินดารักษ์
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เมธีกุล
อดีตอาจารย์
อาจารย์ชัยโรจน์ ปฏิมาพรเทพ
อดีตอาจารย์
อาจารย์มณฑา ผุดฉวี
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์สมปอง มากแจ้ง
อดีตอาจารย์
อาจารย์กรุณา ปะเสระกัง
อดีตอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภร นนทสร
อดีตอาจารย์
อาจารย์ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์บรรเลง ศรนิล
อดีตอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
อดีตอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อาทิภาณุ
อดีตอาจารย์
อาจารย์สมหวัง บุญรักษ์เจริญ
อดีตอาจารย์
อาจารย์ชาญ ขำกรณ์
อดีตอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อยู่ภักดี
อดีตอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองหล่อ สุขมหา
อดีตอาจารย์
อาจารย์กิตติ นิงสานนท์
อดีตอาจารย์