ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิตตะ
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภัยวงค์ จันทร์ช่างพูด
อดีตอาจารย์ (ลาออก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
อาจารย์สุทธิพันธ์ ขุนอินทร์
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
อาจารย์วิรัช จิรเสาวภาคย์
อดีตอาจารย์ (ลาออก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ตรีตรง
อดีตอาจารย์ (ลาออก)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ พรจินดารักษ์
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เมธีกุล
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
อาจารย์ชัยโรจน์ ปฏิมาพรเทพ
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
อาจารย์มณฑา ผุดฉวี
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์สมปอง มากแจ้ง
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
อาจารย์กรุณา ปะเสระกัง
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภร นนทสร
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
อาจารย์ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์บรรเลง ศรนิล
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
อดีตอาจารย์ (เกษียณอายุราชการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อาทิภาณุ
อดีตอาจารย์ (ลาออก)