ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ดูภาพกิจกรรม
24 7 ต.ค. 61 การประชุมประชาพิจารณ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ คลิกดูภาพ
23 11 ก.ย. 61

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

คลิกดูภาพ
22 23 ส.ค. 61 กิจกรรม 5ส ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกดูภาพ
21 26 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 คลิกดูภาพ
20 2-25 ก.ค. 61 โครงการเรียนปรับพื้นฐานด้านวิชาการนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 คลิกดูภาพ
19 11-13 มิ.ย. 61 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในยุคการศึกษา 4.0
คลิกดูภาพ
18

31 พ.ค. -
2 มิ.ย. 61

โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน เรื่อง ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
และทิศทางการพัฒนาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คลิกดูภาพ
17 30 พ.ค. 61 โครงการอบรมการเขียนแผนการสอนที่แสดงถึง Expected Learning Outcome
คลิกดูภาพ
16 31 ต.ค. -
1 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน คลิกดูภาพ
15 15 ก.ย.60 ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกดูภาพ
14 29 พ.ค. 60 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ
13 5 เม.ย. 60 พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
12 18 มี.ค. 60 กีฬาสัมพันธ์ครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
11 24 ก.พ. 60 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเลนโซ่ วีล จำกัด คลิกดูภาพ
10 20 ม.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
9 5-7 ม.ค. 60 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เครื่องกลอาสา’59 คลิกดูภาพ
8 8 -9 พ.ย. 59 คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมรับประทานอาหารกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คลิกดูภาพ
7 22 ต.ค. 59 อบรมพื้นฐานหุ่นยนต์ (M'bot) ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คลิกดูภาพ
6 5 มิ.ย. 57 โครงการความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก คลิกดูภาพ
5 18 มี.ค. 57 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ
4 17 มี.ค. 57 โครงการอบรมข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 คลิกดูภาพ
3 14 มี.ค. 57 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ
2 13 มิ.ย. 56 ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู คลิกดูภาพ
1 13 มิ.ย. 56 ภาพกิจกรรมนักศึกษาได้รับทุน คลิกดูภาพ