ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ดูภาพกิจกรรม
1 13 มิ.ย. 56 ภาพกิจกรรมนักศึกษาได้รับทุน คลิกดูภาพ
2 13 มิ.ย. 56 ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู คลิกดูภาพ
3 14 มี.ค. 57 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ
4 17 มี.ค. 57 โครงการอบรมข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 คลิกดูภาพ
5 18 มี.ค. 57 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ
6 5 มิ.ย. 57 โครงการความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก คลิกดูภาพ
7 22 ต.ค. 59 อบรมพื้นฐานหุ่นยนต์ (M'bot) ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คลิกดูภาพ
8 8 -9 พ.ย. 59 คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมรับประทานอาหารกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คลิกดูภาพ
9 5-7 ม.ค. 60 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เครื่องกลอาสา’59 คลิกดูภาพ
10 20 ม.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
11 19 - 21 ก.พ. 60 TEACHING ACADEMY #6 2017 คลิกดูภาพ
12 24 ก.พ. 60 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเลนโซ่ วีล จำกัด คลิกดูภาพ
13 18 มี.ค. 60 กีฬาสัมพันธ์ครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
14 5 เม.ย. 60 พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
15 29 พ.ค. 60 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ
16 15 ก.ย.60 ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คลิกดูภาพ
17 31 ต.ค. -
1 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน คลิกดูภาพ