ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ดูภาพกิจกรรม
1 22 ต.ค. 59 อบรมพื้นฐานหุ่นยนต์ (M'bot) ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คลิกดูภาพ
2 8 -9 พ.ย. 59 คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมรับประทานอาหารกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คลิกดูภาพ
3 5-7 ม.ค. 60 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เครื่องกลอาสา’59 คลิกดูภาพ
4 20 ม.ค. 60 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
5 19 - 21 ก.พ. 60 TEACHING ACADEMY #6 2017 คลิกดูภาพ
6 24 ก.พ. 60 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเลนโซ่ วีล จำกัด คลิกดูภาพ
7 18 มี.ค. 60 กีฬาสัมพันธ์ครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
8 5 เม.ย. 60 พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คลิกดูภาพ
9 29 พ.ค. 60 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพ คลิกดูภาพ