ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร 
(15 กันยายน 2560)