ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน