คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมรับประทานอาหาร กับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ บัณฑิต
(8 - 9 พ.ย. 2559)