โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
“ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เครื่องกลอาสา’59”
(5 - 7 ม.ค. 2560)

<