วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
(20 มกราคม 2560)