อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มจพ. ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เลนโซ่ วีล จํากัด
(24 กุมภาพันธ์ 2560)