ประมวลภาพ พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
(5 เมษายน 2560)