ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
020003101 Basic Computer for Education       020003103 Computer and Programming    
020113982 Basic Metal Working       020113981 Engineering Drawing    
020123201 Engineering Metrology       020113901 Engineering Materials    
030113260 Fundamental Drawing and Management       020133904 Engineering Mechanics    
          020113983 Machine Tools Practice    
                 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1       ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2    
020113910 Mechanics of Solids       020003201 Principle of Teaching Profession    
020123230 Metal Removal Process       020113104 Physical Metallurgy    
020113930 Thermofluids       020113912 Design of Machine Element I    
020113960 Computer – aided Design and Drawing       020113940 Manufacturing Process    
020123251 Welding Processes and Accessories       020123249 Computer-aided Design and Production    
020113970 Industrial Electrical Technology              
020113980 Engineering Materials Testing Laboratory       ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2    
020113984 Auto Machine Practice       020003208 Professional Experience I    
          020113950 Pneumatics and Hydraulics    
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1       020123272 Production Planning and Inventory    
020003204 Technical Subject Teaching Methods         Control    
020003205 Phychology for Teachers       020123273 Maintenance Engineering    
020003206 Educationtional Measurement and       020123276 Production Machinery and Facility System    
  Evaluation       020113286 Seminar    
020003210 Instruction Media              
020123241 Tool Engineering       ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน    
020123271 Quality Control       020123255 Production and Industrial    
020123274 Safety Engineering         Engineering Training    
                 
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2    
020113987 Project 1       020003207 Educational Research    
          020003209 Professional Experience II    
        020123288 Project II