ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
020003101 Basic Computer for Education       020003103 Computer and Programming    
020003104 Electricity in Everyday Life       020133905 Statics for Mechatronics    
020133901 Workshop Practice in Mechanical       020133922 Electric Circuit Analysis I    
020133904 Fundamental of Mechanical Engineering              
020133921 Workshop Practice in Electrical/Electronics              
                 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1       ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2    
020003204 Technical Subject Teaching Methods       020133141 Sensors and Control Element    
020003205 Phychology for Teachers       020133902 Measurement and Instrumentation    
020133111 Pneumatics       020133906 Dynamics for Mechatronics    
020133924 Electronic Circuit and Devices I       020133923 Electric Circuit Analysis II    
020133926 Electromechanical Devices       020133925 Electronic Circuit and Devices II    
020133928 Microprocessor and interfacing       020133927 Modern Digital Circuit and Logic Design    
                 
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1       ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2    
020003206 Educationtional Measurement and       020003208 Professional Experience I    
  Evaluation       020133903 Numerical Method in Mechatronics    
020003210 Instruction Media       020133114 Design of Mechanical Power Transmission    
020133112 Hydraulics       020133131 Electric Drive and Servo Systems    
020133113 Mechanics of Machinery       020133142 Computer-based and Real Time Control    
020133941 Classical Control System         System    
020133951 Programmable Logic Controller       020133151 PLC Network    
          020133181 Seminar    
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน              
020133184 Mechatronics Engineering Training            
                 
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1       ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2    
020003216 Training for Staff Development       020133132 Industrial Robotics    
020133152 Embedded Systems       020133183 Mechatronics Project II    
020133153 Image Processing and Machine Vision              
020133182 Mechatronics Project I