- มจพ. ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) บางซื่อ กรุงเทพฯ

 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd AsTEN Conference

 - จัดการอบรม 9 กลุ่มหลักสูตรสำหรับ จัดทำ หลักสูตร In-house

 - ประกาศแจ้งปิดระบบ เนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย

 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดท่องทำนองเสนาะ

 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้

 - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 - รับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 - ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้นช่วงปิดภาคเรียน

 - ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

 - รับสมัครพนักงานของ สสวท.

 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน

 - การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง" เพื่อลดโลกร้อน (๖๐ + Earth Hour ๒๐๑๖)

 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยง

 - ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี และปวส. หลาย ตำแหน่ง

 - การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามวิชาชีพ

หน้าถัดไป