- ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม การคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2558

 - ประชาสัมพันธ์การรับบทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICEI2016)

 - ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา

 - ขอเชิญเสนอผลงนเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

 - การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

 - ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 - ขออนุมัติปิดระบบอัตโนมัติโทรศัพท์

 - ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 - รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 12) สายวิชาการ จำนวน 27 อัตรา

 - การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รายการสมรภูมิไอเดียปี 11

 - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (1/2559)

 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

 - ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

 - ขออนุญาตใช้เสียงในการจัดโครงการ KMUTNB Music Awardย้อนกลับ
หน้าถัดไป