- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- เปิดรับสมัคร "ทุนวิจัยคปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

- สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

- เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

- ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559

- เปิดรับสมัครทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมเฉพาะรูปแบบที่ 3.2

- รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือก “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2559”

- ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
หน้าถัดไป