- ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น

- ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559

- ขั้นตอน แบบฟอร์ม ระเบียบต่างๆ และกระบวนการในการบริหารจัดการทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

- โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททั่วไป และการผลิตตำราเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Newton Advanced Fellowship

- ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

- การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและ
   เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

- รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี

- ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559"

- ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ Loei Green Zone

- ขอให้เสนอชื่อนักวิจัย เพื่อขอรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2559

- ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

- ขอความคิดเห็นต่อกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

- เปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปภ. ต่อยอด" ประจำปีงบประมาณ 2559

- กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์ ได้แสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

- การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

ย้อนกลับ
หน้าถัดไป