- สำหรับผู้มีความประสงค์จะกู้ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558

- ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

- ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ "วิตามินธรรมะ"

- ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ(Supervisor)โครงการตอบปัญหาธรรมะ

- ขออนุญาตนักเรียนนักศึกษาสมัครเรียนวิชาทหาร

- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 15/2558

- รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ

- สถานที่จัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเเชียร์ ปีการศึกษา 2558

- ขั้นตอนดำเนินการคำร้องทั่วไป

- การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงดีเด่นให้มหาวิทยาลัย

- ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

- กำหนดการรับเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5

- ขอความร่วมมือนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลา

- ตารางเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน ประจำภาคฤดร้อน ปีการศึกษา 2557

- การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557

- การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องและประชุมเชียร์ประจำปี 2558

- การรับสมัครเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

- ประกาศ กยศ.กรอ.มจพ.ภาคการเรียนที่ 1/2558

- ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ทุกคน ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ย้อนกลับ
หน้าถัดไป