ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ตัวอย่างการเขียนคำร้องทั่วไป สำหรับนักศึกษาภาควิชาครุศาตร์เครื่องกล ระดับปริญญาตรี/โท/เอก Download
2 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะนำส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [ File : WORD ] Download
3 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะนำส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [ File : PDF ] Download
4 ใบรับรองปริญญานิพนธ์ Download
5 คำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ Download
6 คำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ Download
7 เอกสารขอสอบสารนิพนธ์ Download
8 แบบประเมินสอบความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (Project I) Download
9 แบบประเมินสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (Project II) Download
10 แบบนำส่งบทความวิจัย Download
11 แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน Download
12 คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ Download
13 จรรยาบรรณนักวิจัย Download
14 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Download