- แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาภาคฤดูร้อน

- รายงานการฝึกงาน ไฟล์ PDF

- รายงานการฝึกงาน ไฟล์ Word

- แบบแจ้งนักศึกษาเข้ารายงานตัวฝึกงาน ไฟล์ PDF