วิศวกรรมเครื่องกล

               มคอ.3

               มคอ.5

               หลักสูตรปรับปรุง 2555

               หลักสูตรปรับปรุง 2552

 

          วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

               มคอ.3

               มคอ.5

               หลักสูตรปรับปรุง 2554

               หลักสูตรปรับปรุง 2552

 

          วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

               มคอ.3

               มคอ.5

               หลักสูตรปรับปรุง 2555

               หลักสูตรปรับปรุง 2552