วิศวกรรมเครื่องกล

               มคอ.3

               มคอ.5

               หลักสูตรปรับปรุง 2560

                    *แผ่นพับหลักสูตร

               หลักสูตรปรับปรุง 2555

          วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

               มคอ.3

               มคอ.5

               หลักสูตรปรับปรุง 2560

                   *แผ่นพับหลักสูตร

              หลักสูตรปรับปรุง 2554

          วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

               มคอ.3

               มคอ.5

               หลักสูตรปรับปรุง 2560

                   *แผ่นพับหลักสูตร

               หลักสูตรปรับปรุง 2555