วิศวกรรมเครื่องกล
   

             - วิชา Engineering Dynamics.