0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day บริเวณหน้าคณะ อาคาร 52

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800