- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ
- จัดการอบรม 9 กลุ่มหลักสูตรสำหรับ จัดทำ หลักสูตร In-house
- ประกาศแจ้งปิดระบบ เนื่องจากมี
การดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม ประกวดท่องทำนองเสนาะ
อ่านทั้งหมด

- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเช้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท - เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ใบรับรองปริญญานิพนธ์
- ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะนำส่ง รูปเล่มสมบูรณ์ ไฟล์ WORD
- คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน
อ่านทั้งหมด

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

- คำร้องขอเสนอโครงการปริญญา
นิพนธ์ (คก 01)

- คำร้องขอสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์ (คก 02)

- แบบนำส่งบทความวิจัย
- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง


อ่านทั้งหมด

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 - 2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ตารางกำหนดการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 -2558
(ปีการศึกษา 2557)

- ผลการประเมินSAR 56
- ผลการประเมินSAR 55

อ่านทั้งหมด

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนภายนอก แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- เปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก.
ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

- สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

อ่านทั้งหมด