- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- ใบรับรองปริญญานิพนธ์

- ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะนำส่งรูปเล่มสมบูรณ์ ไฟล์ WORD

- ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะนำส่งรูปเล่มสมบูรณ์ปริญญานิพนธ์ที่ภาควิชาฯ ไฟล์ PDF

- คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์มรายงานการฝึกงาน

- คำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์(คก 01)

- คำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์(คก 02)

- แบบประเมินสอบความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (Project I)

- แบบประเมินสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ (Project II)

- แบบนำส่งบทความวิจัย

- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง

- รายงานการประชุมกรรมการบริหารภาควิชา ประจำปี 2557

- เอกสารการขอสอบสารนิพนธ์

- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง

- จรรยาบรรณนักวิจัย

- รายงานการประชุมกรรมการบริหารภาควิชา ประจำปี 2556

- ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน