- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- คำร้องขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ์(คก 01)

- คำร้องขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์(คก 02)

- แบบนำส่งบทความวิจัย

- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง

- รายงานการประชุมกรรมการบริหารภาควิชา ประจำปี 2557

- เอกสารการขอสอบสารนิพนธ์

- ตัวอย่างการเขียนคำร้อง

- จรรยาบรรณนักวิจัย

- รายงานการประชุมกรรมการบริหารภาควิชา ประจำปี 2556

- ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน