ชื่อ - สกุล

อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์

  ชื่อย่อ

KSC

  วุฒิการศึกษา

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
       

  วิชาที่สอน

 
      1. ฝึกสอน1, 2 (ปริญญาตรี)  
      2. วิธีการสอน (ปริญญาตรี+ปริญญาโท)  
      3. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ปริญญาตรี)  
         
         

  ผลงานวิจัย