ชื่อ - สกุล

อาจารย์เมธา อึ่งทอง

  ชื่อย่อ

MAT

  วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 

  ห้อง

44 - M    

  เบอร์โทรศัพท์

3267  

  แหล่งข้อมูลออนไลน์

 
- -  

  งานสอน

ระดับปริญญาเอก ไม่มีรายวิชาที่สอน
ระดับปริญญาโท ไม่มีรายวิชาที่สอน
ระดับปริญญาตรี วิชา Educational Measurement and Evaluation,Principles of Teaching Profession,
Basi Metal working Practice, Machine Tool Practice

  ขอบเขตความรู้/ความเชี่ยวชาญ

     
- พัฒนาหลักสูตร, พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้, วิจัยทางการศึกษา, การวัดและประเมินผล, การพัฒนาเครื่องมือทางการวัดและประเมินผล, ปรัชญาการศึกษา, ความเป็นครู

  ความสนใจหลัก

     
- วิจัยทางการศึกษา, รูปแบบการเรียนรู้, การบูรณาการการวัดและประเมินผลในเชิงอุตสาหกรรม, นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานอุตสาหกรรม
         
      Next>>