ชื่อ - สกุล

อาจารย์เมธา อึ่งทอง

  ชื่อย่อ

MAT

  วุฒิการศึกษา

 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
                                                        (กำลังศึกษา)
 
       

  ห้อง

44 - M  

  เบอร์โทร

3267  
         

  วิชาที่สอน

-  
         
       
       

  ผลงานวิจัย

   
      พ.ศ. 2560
-     The attributes of students in the production and industrial engieering program