ชื่อ - สกุล

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ

  ชื่อย่อ

PJS

  วุฒิการศึกษา

 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปรด. (ไฟฟ้าศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
       

  ห้อง

52 - 303  

  เบอร์โทร

3241  
         

  วิชาที่สอน

-  
         
       
       

  ผลงานวิจัย

   
      พ.ศ. 2559
-     Applying the smartphone on position tracking control of servo pneumatic systems
       
      พ.ศ. 2558  
-    

Collaboration with Intermediaries to Develop Final-Year Projects in Mechatronics Education

       
-     Retrofitting of Machine Based Learning in Mechatronics Engineering  
       
      Next>>