ชื่อ - สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

  ชื่อย่อ

PWN

  วุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
PG. Cert. (Tribology) University of the Witwatersrand, South Africa
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

  ห้อง

44 - 301A    

  เบอร์โทรศัพท์

3279  

  แหล่งข้อมูลออนไลน์

 
- https://scholar.google.co.th/citations?user=65F4XGUAAAAJ&hl=en  
- https://www.researchgate.net/profile/Peerawatt_Nunthavarawong  
     

  งานสอน

ระดับปริญญาเอก ไม่มีรายวิชาที่สอน
ระดับปริญญาโท วิชา Manufacturing Properties of Materials
ระดับปริญญาตรี วิชา Engineering Materials, Engineering Materials Testing Laboratory, Physical Metallurgy

  ขอบเขตความรู้/ความเชี่ยวชาญ

     
- Applied Tribology of Engineered Materials (Friction & Wear, Lubrication and Surface Engineering)

  ความสนใจหลัก

     
- Contact Mechanics, Mechanical Behaviour of Materials, Wear of Materials, Tribotesting, Used Lubricant Analysis, Damage and Failure of Materials, Supersonic Spray Deposition Process, Applied Surface Science, Surface Modification of Metals and Materials Characterisation
         
      Next>>