ชื่อ - สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

  ชื่อย่อ

PWN

  วุฒิการศึกษา

 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
      Postgraduate Certificate in Tribology, University of the Witwatersrand, South Africa
   

  ห้อง

44 - 301  

  เบอร์โทร

3279

 

  

   

  วิชาที่สอน

    1. Engineering Materials ระดับปริญญาตรี  
    2. Engineering Materials Testing Laboratory ระดับปริญญาตรี  
    3. Manufacturing Properties of Materials ระดับปริญญาโท  
         

  ผลงานวิจัย

   
      พ.ศ. 2559  
-     Effect of powder feed rate on the mechanical properties of WC-5 wt%Ni coatings deposited using low pressure cold spray
       
-     Effect of Substrate Type on the Material Properties of WC-5 wt%Ni Cold Sprayed Coatings
       
     

พ.ศ. 2557

-     A case study of the link between virtual and physical prototyping in servo-pneumatic system
       
-     Comparative Study on Wear Particle Colour Classifications Using Various Machine Learning Algorithms
       
      Next>>