ชื่อ - สกุล

อาจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว

  ชื่อย่อ

SACHO

  วุฒิการศึกษา

 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาครุศาสตร์เทคโนโลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
       

  ห้อง

44 - 401  

  เบอร์โทร

3266  
         

  วิชาที่สอน

-  
         

  ผลงานวิจัย

   
      พ.ศ. 2560
-     Chookaew, S.*, Sootkaneung, W., Howimanporn, S., & Wongwatkit, C. Motivating Pre-Service Teachers with Augmented Reality to Developing Instructional Materials through Project-Based Learning Approach. 6th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE 2017), Mamatsu, Japan.
       
      Next>>