ชื่อ - สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย หอวิมานพร

  ชื่อย่อ

SPH

  วุฒิการศึกษา

 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Mechatronics Engineering) Asian Institute of Technology
 
       

  ห้อง

44 - 401  

  เบอร์โทร

3266  
         

  วิชาที่สอน

   
       

  ผลงานวิจัย

   
      พ.ศ. 2560
-     W. Sootkaneung, S. Howimanporn, S. Chookaew, “Thermal Effect on Performance, Power, and BTI Aging in FinFET-Based Designs” Euromicro Conference on Digital System Design (DSD 2017), Vienna, Austria
       
-     S. Chookaew S. Howimanporn, W. Sootkaneung, C wongwatkit. “Motivating Pre-service Teachers with Augmented Reality to Developing Instructional Materials through Project-Based Learning Approach” 6th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE 2017), Hamamatsu, Japan
-    

W. Sootkaneung, S. Howimanporn, S. Chookaew, “Particle Swarm Optimization Based NBTI Modeling for FinFET Circuit”. RMUTP Research Journal, Vol. 11, No. 1, January-June 2017

         
      Next>>