ชื่อ - สกุล

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล

  ชื่อย่อ

SVN

  วุฒิการศึกษา

 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       

  ห้อง

52 - 310  

  เบอร์โทร

3220  
         

  วิชาที่สอน

1. Static, Dynamic ระดับปริญญาตรี  
      2. Strength of Materials ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
     

3. Metal Forming ระดับปริญญาโท

       

  ผลงานวิจัย

   
      พ.ศ. 2559
-     เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่โดยใช้ระบบส่งกำลังแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
       
      พ.ศ. 2558  
-    

เจษฎา วรรณศรี,วัชรพันธ์ อินทมาศ และ สุรวุฒิ ยะนิล "การศึกษาอิทธิพลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์เพื่อลดรอยย่น
ในการขึ้นรูปลึกถ้วยสี่เหลี่ยม" ในประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงานวิจัย
วันที่ 26 - 27 พ.ย. 58 ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

-     เจษฎา วรรณศรี,วัชรพันธ์ อินทมาศ และ สุรวุฒิ ยะนิล "เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่" ในประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 26 - 27 พ.ย. 58 ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
         
      Next>>