-ความเชื่อมโยงของหลักสูตร TQF กับการประกันคุณการศึกษา

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน SAR ภายในระดับภาควิชา

- กิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน SAR ภายในระดับภาควิชา