- เรื่อง Diameter Error Prediction Using Fuzzy Logic for Cast Nylon 6 Turning Operatio (ผศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์)

- เรื่อง Comparative Study on Wear Particle Colour Classifications Using Various Machine Learning Algorithms
( ดร. พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์)

- เรื่อง Dynamic Compensation and Control of a bicycle Robot ( ผศ.ดร. อนันต์ สืบสำราญ)

- เรื่อง A Development of Human Machine Interface in a Miniature 3 – axis Milling Machine
(ผศ.ดร. พรจิต ประทุมสุวรรณ)

- เรื่อง A Conceptual Framework and Its Application for Project Developing in Mechatronics Education
(ผศ.ดร. พรจิต ประทุมสุวรรณ)


- เรื่อง Study on Dynamic Characteristics of DC Valve in Electro-Hydraulic System Using CFD Simulation
(ดร. อภัยวงค์  จันทร์ช่างพูด)


- เรื่อง Force and Position Control in the Elecro-Hydraulic System by using a MIMO Fuzzy Controller
(ดร. อภัยวงค์  จันทร์ช่างพูด)


- เรื่อง The construction of experiment set of water level control using PID and Fuzzy controller via lab VIEW Program
(อาจารย์สันติ หุตะมาน)

 

 

- เรื่อง การสร้างชุดประลองการควบคุมระดับน้ำโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีและพัชซีผ่านโปรแกรมแลปวิว
(อาจารย์สันติ หุตะมาน)

- เรื่อง Study on Dynamic Characteristics of DC Valve in Electro-Hydraulic System Using CFD Simulation
(ดร. อภัยวงค์ จันทร์ช่างพูด)

- เรื่อง Force and Position Control in the Elecro-Hydraulic System by using a MIMO Fuzzy Controlle
(ดร. อภัยวงค์ จันทร์ช่างพูด)