- ชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสนามแม่เหล็กถาวรโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี และปริมูลมิลเตต

- ชุดควบคุมไฮบริดแบบฟัซซีและพีไอดีที่ปรับค่าด้วยฟัซซีสสำหรับระบบเซอร์ไฮดรอลิค

- การพัฒนาตัวควบคุมสำหรับขับตรงในเซอร์โวไฮดรอลิกส์

- การควบคุมหุ่นยนต์ล้อเครื่องที่หลายทิศทาง

- การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพสำหรับการตรวจสอบขนาดแนวเชื่อม

- ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับหุ่นยนต์เครื่องที่ในแนวราบ

- การสร้างชุดสาธิตการควบคุมอุณหภูมิด้วยวิธีการควบคุมแบบพีไอดีหรือฟัซซี

- การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

- การฟื้นคืนสภาพชุดทดลอง พีแอลซี รุ่น FMS 50

- ต้นแบบชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมแขนกลนิวติกส์ 3 แกน

- การสร้างชุดสาธิตการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซี

-

-

-