-  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทั่วไป และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560

   -  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทั่วไป และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

   -  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557

   -  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2557