วิศวกรรมเครื่องกล

- การออกแบบและสร้างเครื่องแปรรูปมันฝรั่ง

- การประเมินความเห็นต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต.....

- การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

- การออบแบบและสร้างหุ่นยนต์แบบคาร์ทีเซียน 2 แกนอิสระ

- การสร้างและพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขนาดเล็ก

- รถสามล้อวัดความราบเรียบผิวจราจร