วิจัยและพัฒนาการสอนฯ

- การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

- การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีการคัดกรองจริตและให้คำปรึกษา

- การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบรู้เรียนหลักคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

- การพัฒนามาตรฐานการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม