ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์เมธา อึ่งทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา