ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์
ห้อง44 - 301 โทร.3279
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
ห้อง52 - 303B โทร.3241
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ห้อง52 - 306 โทร.2310
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร อภิชาตบรรลือ
ห้อง52 - 319
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
ห้อง52 - 318 โทร.3291
อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
ห้อง52 - 303A โทร.3256
อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์
ห้อง52 - 202 โทร.3219
อาจารย์โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
ห้อง52 - 202 โทร.3219
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภัยวงศ์ จันทร์ช่างพูด
ห้อง44 - 301 โทร.3214
อาจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
ห้อง52
อาจารย์ธนพล ลัคนาวัฒน์
ห้อง52
อาจารย์นฤเบศ คำมงคล
ห้อง52 - 318 โทร.3291