ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
ประธานหลักสูตร
อาจารย์โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ธนพล ลัคนาวัฒน์
กรรมการหลักสูตร