อาจารย์อภิชาติ ศรีประดิษฐ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
รองศาสตราจารย์นิพันธ์ ศิริศักดิ์
ห้อง44 - 201 โทร.3270
อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์
ห้อง44 - 201 โทร.3270
อาจารย์สมนึก ฮวบเอี่ยม
ห้อง44 - 301 โทร.3279
รองศาสตราจารย์เชาวลิต ถาวรสิน
ห้อง44 - 201 โทร.3270
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว
ห้อง52 -306 โทร.3248
อาจารย์ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ห้อง44 - M โทร.3267
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
ห้อง44 - 301 โทร.3279
อาจารย์วิเชียร สิงห์ใหม่
ห้อง52 - 203 โทร.3250
อาจารย์เมธา อึ่งทอง
ห้อง44 - M โทร.3267
อาจารย์กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น
ห้อง44 - 201 โทร.3270