อาจารย์ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ประธานหลักสูตร
อาจารย์อภิชาติ ศรีประดิษฐ
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์เมธา อึ่งทอง
กรรมการหลักสูตร