ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สรรพงศ์ ทานอก
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน
กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ศุภกฤต โสภณจิตต์
กรรมการหลักสูตร