อาจารย์ ดร.ศุภชัย หอวิมานพร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิตตะ
ห้อง44 - 301 โทร.3268
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรจิต ประทุมสุวรรณ
ห้อง44 - 401 โทร.3266
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สืบสำราญ
ห้อง44 - 401 โทร.3266