0-25555-2000 ต่อ 3220

Category: ข่าวอื่นๆ

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (EEC)

Read More

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้อบรมที่จบหลักสูตรระยะสั้น

Read More

โครงการอบรมประยุกต์ใช้  STEM  หุ่นยนต์

โครงการอบรมประยุกต์ใช้ STEM หุ่นยนต์

โครงการอบรมประยุกต์ใช้ STEM หุ่นยนต์

Read More

นักศึกษาปริญญาโท SMTM นำเสนอผลงาน

นักศึกษาปริญญาโท SMTM นำเสนอผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมนำเสนอผลงาน

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800