0-25555-2000 ต่อ 3220

ผลงานด้านการผลิตและอุตสาหการ

ผลงานด้านการผลิตและอุตสาหการ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิดและอุตสาหการภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800