หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
           Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering Education

ชื่อปริญญาและสาขา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering Education)
Ph.D. (Mechanical Engineering Education) 

วัตถุประสงค์
การเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถสร้าง พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ และวิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์)
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อผลิตงานวิจัยขั้นสูงด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม การผลิตและอุตสาหการและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาหรับใช้ในการวางแผนการพัฒนากำลังคนในการจัดการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งในภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิทางด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือปริญญาอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาเครื่องกลการผลิต อุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน*

รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ

ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน

รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา

รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์

รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว

ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

ผศ.ดร.พรจิต  ประทุมสุวรรณ

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ยะนิล

ผศ.ดร.ศุภชัย  หอวิมานพร

ผศ.ดร.สันติ  หุตะมาน

ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว

อ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก

อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการผศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์** (รอปรับเข้า)

อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์ ** (รอปรับเข้า)

อ.ดร.ธีราพรรณ แซ่แหว่** (รอปรับเข้า)

ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง** (รอปรับเข้า)