0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2566-2570

ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2566-2570

ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่ปี 2566-2570

Read More

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566”

Read More

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู

Read More

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800