0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
อธิบดี มจพ. แถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์

อธิบดี มจพ. แถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์

อธิบดี มจพ. แถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์

Read More

มจพ. ประกาศเจตจำนง การทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ใน มจพ.

มจพ. ประกาศเจตจำนง การทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ใน มจพ.

มจพ. ประกาศเจตจำนง การทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ใน มจพ.

Read More

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อขอรับรองในสาขาเครื่องกล

Read More

อธิการบดี มจพ. มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

อธิการบดี มจพ. มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

อธิการบดี มจพ. มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800