0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือ (RAM)

Read More

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ กังหัน

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คเณศ จุลสุคนธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คเณศ จุลสุคนธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คเณศ จุลสุคนธ์

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800