0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติรัช ยอเซ่ง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติรัช ยอเซ่ง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติรัช ยอเซ่ง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Read More

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว  เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว
เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800