0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเครือข่ายที่ยังยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเครือข่ายที่ยังยืน

เมื่อวันที่ 21-23 ก.พ. 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเครือข่ายที่ยังยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2567) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

Read More

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ช่วงที่ 3
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
โครงการพิเศษ แผน ข (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มี.ค. - 12 พ.ค. 2567

Read More

ผู้บริหารภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค และผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าพบ ผู้อำนวยสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็

ผู้บริหารภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค และผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าพบ ผู้อำนวยสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็

วันนี้ ผู้บริหารภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค และผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าพบ ผู้อำนวยสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2567วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800